Skip to content Skip to footer

 

REGULAMIN KONKURSU

 Świąteczne wspomnienie z dzieciństwa

 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod tytułem Świąteczne wspomnienie z dzieciństwa w szczególności reguły dokonywania przez uczestników zgłoszeń konkursowych oraz przyznawania nagród.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu zobowiązana jest każda osoba uczestnicząca w konkursie.
 3. Organizatorem konkursu jest spółka Art Box Gallery Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  adres: ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858691, NIP: 5213903496, REGON: 386704839, kapitał zakładowy: 120.000 zł (wpłacony w całości), tel. 571030480 e-mail: info@artboxexperience.com.
 4. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Columbus Trading-Partners GmbH & Co.KG. reprezentowana przez Columbus Trading-Partners GmbH & Co.KG. spółka komandytowa oddział w Polsce (NIP: 1080020518).

DEFINICJE

 

 1. Stosowane w Regulaminie definicje i terminy powinny być rozumiane w następujący sposób:

„Instagram”                 oznacza serwis społecznościowy mieszczący się na stronie internetowej: www.instagram.com. Określenie „Instagram” oznacza również podmiot lub podmioty prawa będące właścicielem serwisu społecznościowego.

„Komisja”                     oznacza organ składający się z przedstawicieli Organizatora w liczbie 3 osób.

„Konsument”                oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobę fizyczną, której bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają uprawnienia konsumenta, wyłącznie w zakresie otrzymanych uprawnień.

„Konkurs”                    oznacza konkurs pod tytułem „Świąteczne wspomnienie z dzieciństwa” organizowany przez Spółkę.

 „Organizator”              oznacza spółkę Art Box Gallery Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858691, NIP: 5213903496, REGON: 386704839, kapitał zakładowy: 120.000 zł (wpłacony w całości). Organizator może posługiwać się również określeniem „Spółka”.

„Regulamin”                oznacza niniejszy regulamin.

„RODO”                       oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

„Uczestnik”                  oznacza osobę fizyczną posiadającą profil na Instagramie, która dokonała Zgłoszenia.

„Zgłoszenie”                 oznacza wyrażenie chęci uczestnictwa w Konkursie obejmujące elementy wskazane w ustępie czwartym paragrafu trzeciego Regulaminu.

 1. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu, jakiekolwiek określenie użyte w oświadczeniu lub zawiadomieniu złożonym na podstawie lub w związku z Regulaminem będzie miało w takim oświadczeniu lub zawiadomieniu znaczenie nadane mu w Regulaminie.
 2. Tytuły użyte w Regulaminie służą wyłącznie ułatwieniu posługiwania się Regulaminem i nie mają wpływu na jego interpretację.
 3. Wszelkie użyte w Regulaminie wyrażenia w liczbie pojedynczej, obejmują również liczbę mnogą
  i vice versa.
 • 3

ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 16 grudnia 2023 r. do dnia 31 stycznia
  2024 r., godz. 23.59.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który:
  • posiada ukończone 18 (osiemnaście) lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • posiada aktywny profil na Instagramie;
  • zapoznał się z Regulaminem, zaakceptował jego treść i wyraził zgodę na przetwarzanie danych `osobowych poprzez dokonanie Zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie polega na zamieszczeniu na profilu Uczestnika na Instagramie posta zawierającego łącznie wszystkie następujące elementy:
 • zdjęcie inspirowane organizowaną przez Spółkę wystawą „Immersyjny Dziadek do Orzechów. Zimowy Cud”
 • krótki opis, jakie jest Twoje najfajniejsze świąteczne wspomnienie z dzieciństwa
 • oznaczenie profili @artboxexperience, @cybex­­_global
 1. Dokonanie Zgłoszenia oznacza akceptację przez Uczestnika Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zgłoszenia w następujących przypadkach:
  • Zgłoszenie zostało dokonane po upływie terminu trwania konkursu wskazanego w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu;
  • Zgłoszenie zostało dokonane przez osobę niespełniającą kryteriów opisanych w ustępie trzecim niniejszego paragrafu;
  • Zgłoszenie narusza przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, w szczególności:
 3. zawiera wyrazy lub określenia powszechnie uznawane za obelżywe,
 4. narusza prawa własności intelektualnej przysługujące osobie trzeciej,
 5. zawiera wizerunek osoby trzeciej uzyskany bez jej zgody,
 6. zawiera treści dyskryminujące, bądź propagujące przemoc;
  • Zgłoszenie zostało dokonane za pomocą aplikacji, w szczególności botów, których użycie może prowadzić do zniekształcenia
 7. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia z jednego posiadanego konta na Instagramie
 8. Uczestnikiem nie może być członek organów lub pracownik Organizatora oraz osoba biorąca udział w przygotowaniu lub przeprowadzaniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 9. Nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu czuwa Komisja. Do obowiązków Komisji należy
  w szczególności dokonanie wyboru zwycięskich Uczestników, nadzorowanie przestrzegania Regulaminu przez Uczestników, dokonywanie interpretacji Regulaminu.
 10. Posiedzenie Komisji, na którym zostanie dokonany wybór zwycięskich Uczestników odbędzie się nie później niż w terminie 7 lutego 2024 od daty zakończenia Konkursu wskazanej w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół wskazujący laureata Konkursu.
 11. Organizator Konkursu kieruje się przy ocenie Prac konkursowych kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej.

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest wózek CYBEX PRIAM z kolekcji CYBEX by Jeremy Scott Wings – rama i siedzisko spacerowe o wartości 1950 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) („Nagroda”).
 2. Do wygrania w Konkursie jest 1 wózek wskazanych w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu.
 3. Nagroda w Konkursie, jako że jej wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, ze względu na charakter Konkursu, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 4. Zwycięzca Uczestnik zostanie wskazany w poście umieszczonym na profilu Organizatora na Instagramie (@artboxexperience) w terminie 5 dni od daty zakończenia posiedzenia Komisji. Ponadto Uczestnik zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie poprzez wiadomość prywatną przesłaną przez Organizatora.
 5. Zwycięski Uczestnik zobowiązany jest do wskazania Organizatorowi imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu do doręczeń. Niewskazanie wyżej wymienionych danych w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o zwycięstwie skutkuje utratą prawa do nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu.
 6. Nagroda zostanie przesłana na adres do doręczeń wskazany przez zwycięskiego Uczestnika
  w terminie 7 dni od daty wskazania przez Uczestnika danych opisanych w ustępie piątym niniejszego paragrafu.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu lub na nagrody innego rodzaju.
 8. W przypadku utraty przez Uczestnika prawa do nagrody, w jego miejsce Komisja dokona wyboru innego zwycięskiego Uczestnika.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Uczestnik przenosi na Organizatora w nieograniczonym czasowo i terytorialnie zakresie autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia na wszelkich polach eksploatacji, w tym określonych wprost
  w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.), w szczególności w zakresie:

  • utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką i w dowolnej formie, w tym
   techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
   w szczególności na płytach CD, w postaci reklam świetlnych, w dowolnej ilości egzemplarzy, a także rozpowszechniania egzemplarzy utworu;
 • wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenia fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, wydarzeniach wszelkiego typu, w mailingu, w punktach sprzedaży;
 • wprowadzania do pamięci dowolnej ilości komputerów, lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (m.in. kart pamięci, pamięć FLASH) oraz urządzeń korzystających
  z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing);
 • wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych form przekazu danych (np. w formie SMS, MMS, EMS, IVR, WAP), w tym do wprowadzania do dowolnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;
 • wprowadzania i udostępniania utworu w sieci Internet i innych sieciach komputerowych;
 • publicznego wykonywania, wystawianie, wyświetlania, odtwarzania, publicznego udostępniania w sposób umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu przez niego wybranym;
 • dokonywania skrótów, cięć, przeróbek, przemontowań, tłumaczeń utworu;
 • modyfikowania całości utworu oraz ich fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian oraz adaptacji;
 • łączenia utworu oraz ich fragmentów z innymi utworami, także takimi, które nie powstały w wyniku działań Uczestnika;
 • nadawania utworu za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity;
 • swobodnego używania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementów
  w zakresie działalności gospodarczej Organizatora lub innych podmiotów powiązanych
  z Organizatorem, w tym reklamy i promocji Organizatora lub innych podmiotów powiązanych z Organizatorem;
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 

a w przypadku, gdy utworem jest program komputerowy, także:

 

 • trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
 • tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
  w programie komputerowym;
 • rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem programu komputerowego lub jego kopii.
 1. Uczestnik przenosi na Organizatora wraz z autorskimi prawami majątkowymi również prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznego wykonania, prawa zależne oraz wszelkie inne prawa na pozostałych dobrach niematerialnych, jeżeli takie byłyby utrwalone w Zgłoszeniu, w szczególności prawo do głosu, wizerunku, nazwy, symboli, znaków, tytułów, oznaczeń oraz prawo do swobodnego wykorzystania w ramach dowolnego innego utworu.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą dokonania Zgłoszenia.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi wraz z egzemplarzem utworu i prawem własności do egzemplarza utworu.
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje nieodpłatnie.
 5. Ewentualne wykonywanie nadzoru autorskiego przez Uczestnika będzie następowało bez odrębnego wynagrodzenia.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo przenoszenia nabytych praw lub uzyskanych zgód i zezwoleń w całości lub w części na osoby trzecie.
 7. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego i prawa do oznaczania autorstwa, oraz udziela Organiozatorowi nieograniczonej
  i nieodwołalnej zgody na decydowanie o wykonywaniu praw zależnych.
 8. W przypadku, gdyby okazało się, że opisane niniejszym paragrafem przeniesienie autorskich praw majątkowych jest nieważne lub bezskuteczne, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na Zgłoszenie na obszar całego świata na czas nieoznaczony na polach eksploatacji opisanych w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, z prawem udzielania dalszych licencji. Uczestnik może wypowiedzieć wyżej wymienioną licencję z zachowaniem pięcioletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią zastrzeżenie określone przepisem art. 921 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie
  i rozpowszechnianie swojego wizerunku zawartego w Zgłoszeniu. W przypadku, gdy Zgłoszenie zawiera wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik oświadcza, że takie osoby wyraziły zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora.

 

ODSTĄPIENIE OD UDZIAŁU W KONKURSIE

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ

 

 1. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 (czternastu) dni od daty dokonania Zgłoszenia poprzez przesłanie Organizatorowi pisemnie
  (Art Box Gallery S.A., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@artboxexperience.com) oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Konkursie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a fakt nieskorzystania z formularza nie wpływa w żaden sposób na skuteczność złożenia oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Konkursie.
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@artboxexperience.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane Uczestnika wraz z adresem do doręczeń lub adresem poczty elektronicznej,
 • opis przedmiotu reklamacji.
 1. Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację pisemnie na wskazany adres do doręczeń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. W przypadku reklamacji złożonej przez Uczestnika będącego Konsumentem,
  jeżeli Spółka nie udzieli odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, uważa się,
  że reklamacja została uznana.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę zobowiązań wynikających z Regulaminu, Spółka jest zobowiązana do naprawnienia szkody wyrządzonej Uczestnikowi, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Spółka odpowiedzialności nie ponosi.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Spółka niniejszym informuje, że Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych (do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny dla Spółki lub Uczestnika. Niniejsza informacja nie stanowi zobowiązania Spółki do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporów.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 Udział w Konkursie wymaga spełnienia przez komputer lub urządzenie mobilne (telefon lub tablet) Uczestnika następujących wymagań technicznych:

 • urządzenie posiada dostęp do sieci Internet;
 • urządzenie posiada aktywną i poprawnie skonfigurowaną usługę transmisji danych;
 • komputer posiada stale aktualizowany system operacyjny Windows lub inny, urządzenie mobilne wyposażone jest w stale aktualizowany system operacyjny Android lub iOS;
 • Uczestnik posiada dostęp do poczty elektronicznej i aktywny adres e-mail;
 • Uczestnik posiada aktywne konto na Instagramie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Spółka oświadcza, że przepisy prawa – tak RODO, jak i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) upoważniają Spółkę do przetwarzania danych osobowych Uczestników.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kontakt do Spółki w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych pod numerem telefonu: tel. 571030480 e-mail: info@artboxexperience.com
 3. Spółka informuje, że:
 • przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
  dane kontaktowe (numer telefonu, adres miejsca zamieszkania, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej),
 • Spółka może żądać podania innych danych osobowych niż określone w punkcie 1) powyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
  z przepisu prawa;
 • udostępnienie Spółce danych osobowych następuje w formie dokonania Zgłoszenia lub pozyskania danych osobowych w czasie trwania Konkursu;
 • zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych stanowi ich przetwarzanie;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych:
 1. odbywa się za zgodą Uczestnika w celu udziału w Konkursie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z punktu 1) powyżej jest niezbędne
  w celu udziału w Konkursie. Podanie innych danych osobowych (na podstawie zgody Uczestnika) jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez Spółkę pracowników lub stałych współpracowników Spółki na potrzeby Konkursu.
  Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich
  w tajemnicy;
 • dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
 1. dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające przeprowadzenie Konkursu,
 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 3. innym podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych,

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji.

 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty takie mogą znajdować się w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W powyższym wypadku Spółka zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu „Privacy Shield” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu;
 • Uczestnik ma następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 16.12.2023 r.
 2. Regulamin jest dostępny bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora: www.artboxexperience.com oraz za pośrednictwem profilu Organizatora na Instagramie: @artboxexperience.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
  Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Uczestników o dokonanych modyfikacjach.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z Instagramem. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Instagrama z odpowiedzialności wynikającej lub mogącej powstać w związku z Konkursem.
 5. Konkurs nie podlega ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r.,
  Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 6. Regulamin składa się z następujących załączników:
 • załącznik numer 1 – wzór formularza odstąpienia od udziału w Konkursie.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Wszelkie spory wynikające lub mogące powstać w związku z Regulaminem będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

 

Załącznik numer 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU W KONKURSIE (formularz ten należy wypełnić
i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od udziału w Konkursie)

 

Do:

Art Box Gallery S.A., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, info@artboxexperience.com;

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w konkursie pod tytułem _______________

Organizowanym przez Art Box Gallery S.A. z siedzibą w Warszawie

Data dokonania zgłoszenia: _______________

Imię i nazwisko Uczestnika (będącego Konsumentem) _______________

Dane kontaktowe Uczestnika na potrzeby udzielenia odpowiedzi w związku z oświadczeniem o odstąpieniu od udziału w Konkursie (*adres do doręczeń, adres e-mail): _______________

Podpis Uczestnika (*jeśli oświadczenie składane jest w wersji pisemnej): _______________

Data: _______________