Skip to content Skip to footer

REGULAMIN SPÓŁKI ART BOX GALLERY S.A.

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Regulamin określa zasady obowiązujące na obszarze multimedialnej przestrzeni Art Box Experience  mieszczącej się̨ w budynku Fabryka Norblina przy ulicy Żelaznej 51/53 w Warszawie, której operatorem jest Art Box Gallery Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
jak również reguły sprzedaży Biletów na Wystawy lub Wydarzenia odbywające się w
Art Box Experience.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu zobowiązana jest każda osoba przebywająca na terenie Art Box Experience, w szczególności każda osoba uczestnicząca w Wystawach lub Wydarzeniach organizowanych w Art Box Experience.

§ 2

DEFINICJE

 

1. Stosowane w Regulaminie definicje i terminy powinny być rozumiane w następujący sposób:

 

Bilet”oznacza dokument potwierdzający zawarcie umowy ze Spółką i uprawniający posiadacza do udziału w określonej Wystawie lub Wydarzeniu. Bilet zawiera informacje określające tytuł, datę i godzinę Wystawy, Wydarzenia lub warsztatu tematycznego.
Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Wystawę lub Wydarzenie w terminie i w czasie wyraźnie na nim wskazanym. Biletem jest m.in. Bilet normalny, Bilet ulgowy, Bilet dla seniora, Bilet dla osoby niepełnosprawnej, Bilet rodzinny, ale nie wyłącznie.

Bilet normalnyoznacza dokument potwierdzający zawarcie umowy ze Spółką i uprawniający posiadacza do udziału w określonej Wystawie lub Wydarzeniu. Bilet normalny zawiera informacje określające tytuł, datę i godzinę Wystawy, Wydarzenia lub warsztatu tematycznego.
Bilet normalny uprawnia do jednorazowego wejścia na Wystawę lub Wydarzenie w terminie i w czasie wyraźnie na nim wskazanym. Bilet normalny jest biletem zakupionym za pełną ceną zgodnie z Cennikiem.

Bilet ulgowyoznacza dokument potwierdzający zawarcie umowy ze Spółką i uprawniający posiadacza do udziału w określonej Wystawie lub Wydarzeniu. Bilet ulgowy zawiera informacje określające tytuł, datę i godzinę Wystawy, Wydarzenia lub warsztatu tematycznego.
Bilet ulgowy uprawnia do jednorazowego wejścia na Wystawę lub Wydarzenie w terminie i w czasie wyraźnie na nim wskazanym. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom oraz młodzieży uczącym się i legitymującym się ważną legitymacją szkolną w momencie wejścia do Art Box Experience oraz podczas trwania całej Wystawy  lub Wydarzenia.  Bilet ulgowy przysługuje także studentom do 26 roku życia legitymującym się ważną legitymacją studencką w momencie wejścia do Art Box Experience oraz podczas trwania całej Wystawy  lub Wydarzenia.  

Bilet dla senioraoznacza dokument potwierdzający zawarcie umowy ze Spółką i uprawniający posiadacza – dla seniora powyżej 65 roku życia – do udziału w określonej Wystawie lub Wydarzeniu. Bilet zawiera informacje określające tytuł, datę i godzinę Wystawy, Wydarzenia lub warsztatu tematycznego.
Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Wystawę lub Wydarzenie w terminie i w czasie wyraźnie na nim wskazanym.

Bilet rodzinnyoznacza dokument potwierdzający zawarcie umowy ze Spółką i uprawniający posiadaczy – dwóch osób dorosłych oraz dwójki dzieci (powyżej 5 roku życia) – do udziału w określonej Wystawie lub Wydarzeniu. Bilet zawiera informacje określające tytuł, datę i godzinę Wystawy, Wydarzenia lub warsztatu tematycznego.
Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Wystawę lub Wydarzenie w terminie i w czasie wyraźnie na nim wskazanym.

Bilet dla osoby niepełnosprawnejoznacza dokument potwierdzający zawarcie umowy ze Spółką i uprawniający posiadacza – osoby, która przedstawi stosowny dokumenty potwierdzający niepełnosprawność – do udziału w określonej Wystawie lub Wydarzeniu. Bilet zawiera informacje określające tytuł, datę i godzinę Wystawy, Wydarzenia lub warsztatu tematycznego.
Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Wystawę lub Wydarzenie w terminie i w czasie wyraźnie na nim wskazanym.

Cennik”oznacza udostępnioną przez Art Box Experience na terenie Galerii lub stronie internetowej: www.artboxexperience.com informację o cenach poszczególnych Biletów, jak również o uprawnieniach do ulg.  

Galeria” oznacza multimedialną przestrzeń wystawienniczą Art Box Experience  mieszcząca się̨ w budynku Fabryka Norblina przy ulicy Żelaznej 51/53
w Warszawie operowaną przez Spółkę;

Grupa

Zorganizowana”oznacza zorganizowaną grupę Klientów składającą się z co najmniej 10 (dziesięciu) osób.

 

Grupa

Zorganizowana

Szkolna”oznacza Grupę Zorganizowaną składającą się z co najmniej 10 uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wraz z opiekunami.

 

Kasa”oznacza stacjonarny punkt sprzedaży Biletów mieszczący się na terenie Galerii.

Klient”​​oznacza każdą osobę nabywająca Bilet na Wystawę lub Wydarzenie.

Konsument”oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobę fizyczną, której bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają uprawnienia konsumenta, wyłącznie w zakresie otrzymanych uprawnień.

 

Regulamin”oznacza niniejszy regulamin Art Box Experience.

Repertuar” oznacza wykaz Wystaw lub Wydarzeń odbywających się na terenie Art Box Experience, wskazujący tytuł, datę i godzinę planowanego rozpoczęcia poszczególnych Wystaw lub Wydarzeń.

 

RODO”oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

 

Serwis”oznacza serwis internetowy umożliwiający zakup Biletów na określoną Wystawę lub Wydarzenie za pomocą sieci Internet dostępny na stronie internetowej operatora sprzedaży biletów wybranego przez Art Box Experience

Spółka”oznacza spółkę Art Box Gallery Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858691, NIP: 5213903496, REGON: 386704839.
Spółka może być określana również nazwą:
„Art Box Experience”.

Wydarzenie”oznacza zorganizowane przez Spółkę lub osobę trzecią wydarzenie inne niż Wystawa, w tym pokazy, koncerty, seanse filmowe, spotkania, wykłady, warsztaty, transmisje lub retransmisje wydarzeń sportowych, wydarzenia edukacyjne i muzyczne lub innego rodzaju imprezy, odbywające się na terenie Galerii. Wydarzenie może być wydarzeniem biletowanym lub/i zamnkniętym.

Wystawa”oznacza zorganizowaną przez Spółkę wystawę multimedialną o różnej tematyce oraz towarzyszące im programy edukacyjne lub kulturalne odbywające się na terenie Art Box Experience.

Zaproszenie”oznacza dokument wystawiony przez Spółkę, uprawniający jego posiadacza do udziału w określonej Wystawie lub Wydarzeniu poprzez dokonanie wymiany na Bilet w kasie Galerii. Zaproszenie może również być określane jako „Voucher”.

2. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu, jakiekolwiek określenie użyte w oświadczeniu lub zawiadomieniu złożonym na podstawie lub w związku z Regulaminem będzie miało w takim oświadczeniu lub zawiadomieniu znaczenie nadane mu w Regulaminie.
3. Tytuły użyte w Regulaminie służą wyłącznie ułatwieniu posługiwania się Regulaminem i nie mają wpływu na jego interpretację.
4. Wszelkie użyte w Regulaminie wyrażenia w liczbie pojedynczej, obejmują również liczbę mnogą
i
vice versa.

 

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z ART BOX EXPERIENCE

 

1. Wejście na teren Art Box Experience i uczestnictwo w Wystawie lub Wydarzeniu możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego (m.in. wskazującego prawidłową datę, godzinę i nazwę) Biletu, Voucheru lub Zaproszenia uprawniającego do uczestnictwa w określonej Wystawie lub Wydarzeniu.
2. Repertuar Art Box Experience jest dostępny na terenie Art Box Experience oraz na stronie internetowej www.artboxexperience.com.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian Repertuaru, jak również odwołania poszczególnych Wystaw lub Wydarzeń bez podania przyczyny.
4. Dozwolone jest fotografowanie wnętrza Galerii wyłącznie na własny użytek osobisty Klienta.
5. Na terenie Galerii zabronione jest:
1) fotografowanie wnętrza Galerii w celach komercyjnych;
2) organizowanie jakichkolwiek występów, sesji produktowych, wywiadów prasowych,
sesji medialnych;
3) wnoszenie jakiegokolwiek profesjonalnego sprzętu wideo lub fotograficznego;
4) rejestrowanie w celach komercyjnych jakimkolwiek sprzętem wyświetlanych w Galerii projekcji Wystaw lub Wydarzeń, bądź innych utworów audiowizualnych, jak również przebiegu Wystaw lub Wydarzeń́, zarówno poprzez rejestrację obrazu lub dźwięku za pomocą̨ jakichkolwiek urządzeń́ do rejestracji wideo, w szczególności kamer, telefonów komórkowych oraz mikrofonów;
5) korzystanie z lampy błyskowej, statywów lub podobnych akcesoriów;
6) wnoszenie oraz spożywanie produktów spożywczych lub napojów alkoholowych;
7) wnoszenie przedmiotów i substancji niebezpiecznych, w szczególności broni, ostrych narzędzi, ładunków wybuchowych i pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych,
substancji żrących i chemikaliów;
8) wnoszenie przedmiotów o dużych gabarytach, w szczególności bagaży, rowerów, hulajnóg lub deskorolek;
9) wnoszenie i zażywanie środków odurzających lub psychotropowych;
10) wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych;
11) rozpalanie ognia, palenie wyrobów tytoniowych lub korzystanie z elektronicznych papierosów, bądź podobnych urządzeń́;
12) zachowanie zakłócające przebieg Wystawy lub Wydarzenia, w szczególności polegające na głośnym rozmowie, rozmowie przez telefon, odtwarzaniu muzyki;
13) niszczenie mienia, w tym przedmiotów i wyposażenia Galerii, w szczególności poprzez wejście na teren Galerii w obuwiu które może uszkodzić podłogę (np. obuwiu typu szpilki);
14) prowadzenie działalności handlowej, marketingowej lub akwizycyjnej.
6. Jakiekolwiek odstępstwa od zakazów określonych w ustępie piątym niniejszego paragrafu wymagają zgody Art Box Experience. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się ze Spółką telefonicznie lub osobiście, albo przesłać na adres poczty elektronicznej: info@artboxexperience.com zapytanie obejmujące opis zakresu odstępstwa od zakazów. Przesłanie zapytania nie oznacza udzielenia zgody przez Art Box Experience.
7. Prowadzenie na terenie Art Box Experience jakichkolwiek zajęć/lekcji/warsztatów przez podmioty zewnętrzne wymaga pisemnej zgody Art Box Experience.
8. Art Box Experience nie posiada strzeżonej szatni, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej pozostawione. Klienci zobowiązani są do niepozostawiania po sobie żadnych rzeczy w Galerii, w tym przedmiotów osobistych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Art Box Experience.
9. W Wystawach lub Wydarzeniach mogą zostać wykorzystane efekty świetlne i dźwiękowe mogące wpływać na samopoczucie niektórych zwiedzających. Nie są więc zalecane dla osób cierpiących na epilepsję, zaburzenia lękowe, choroby serca, napady padaczkowe lub wrażliwość na migające światła, jak również dla osób, które mogą łatwo stracić równowagę.
10. W wypadku opóźnienia rozpoczęcia Wystawy lub odwołania Wystawy z przyczyn technicznych Klient może uzyskać nowy Bilet na kolejny termin Wystawy lub zwrot uiszczonej ceny za Bilet.
11. Osoby niepełnoletnie do ukończenia 13 (trzynastego) roku życia mogą̨ przebywać na terenie Art Box Experience wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
12. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą̨ ich rodzice lub opiekunowie.
13. Po opuszczeniu Wystawy lub Wydarzenia nie ma możliwości powrotu na podstawie tego samego Biletu.
14. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu, obsłudze Art Box Experience przysługuje prawo wezwania Klienta do zaniechania naruszeń Regulaminu. Jeżeli wezwanie pozostaje bezskuteczne, obsługa Art Box Experience jest upoważniona do żądania opuszczenia przez Klienta przestrzeni Art Box Experience, bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty za Bilet.
15. Obsługa Galerii ma prawo żądać natychmiastowego opuszczenia terenu Galerii przez Klienta, który w rażący sposób nie przestrzega Regulaminu, a w szczególności swoim zachowaniem:
1) narusza komfort innych zwiedzających lub obsługi Art Box Experience,
2) zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Art Box Experience,
3) uniemożliwia lub utrudnia innym Klientom korzystanie z Art Box Experience, w szczególności odbiór Wystawy lub Wydarzenia,
4) nie posiada Biletu.
16. Wystawy i wydarzenia organizowane w Art Box Experience objęte są ochroną prawną i sprzedawanie na nie biletów wstępu poprzez podmioty trzecie bez zgody Art Box Experience wyrażonej w formie pisemnej jest nieuprawnione.
17. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 ze zm.), Spółka może organizować Wystawy lub Wydarzenia dostępne wyłącznie dla określonych grup Klientów.

§ 4

BILETY

 

1. Spółka prowadzi sprzedaż Biletów określonych w Cenniku.
2. Spółka prowadzi sprzedaż Biletów za pośrednictwem Kasy lub Serwisu.
3. Bilety dla Grup Zorganizowanych lub Grup Zorganizowanych Szkolnych można nabywać za pośrednictwem poczty elektronicznej: edukacja@artboxexperience.com, bądź telefonicznie pod numerami telefonów: +48 728 946 168 lub +48 668 864 701.
4. Nabycia Biletu można dokonać poprzez wymianę Zaproszenia na Bilet w Kasie.
5. Osoby niepełnoletnie do ukończenia 5 (piątego) roku życia posiadają prawo bezpłatnego wstępu na Wystawę lub Wydarzenie i nie mają obowiązku nabycia Biletów.
6. Klient dokonuje płatności za nabyty Bilet w następujący sposób:
1) w Kasie: gotówka lub karta płatnicza;
2) za pośrednictwem Serwisu: w sposób określony przez Serwis;
3) w przypadku Grup Zorganizowanych lub Grup Zorganizowanych Szkolnych: gotówka,
karta płatnicza lub przelew bankowy.
7. Warunkiem nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu jest uzyskanie potwierdzenia zapłaty ceny nabycia. Serwis niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia dokonania transakcji, prześle Klientowi na wskazany przez niego w zamówieniu Biletu adres poczty elektronicznej stosowną informację wraz z nabytym Biletem opatrzonym indywidualnym kodem. Spółka zastrzega, że proces uzyskania od Serwisu potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym może trwać́ do 30 (trzydziestu) minut od momentu dokonania przez Klienta wyboru formy dostawy Biletu oraz zaakceptowania zamówienia.
8. Serwis niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia dokonania transakcji, prześle Klientowi na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.
9. W przypadku dokonania płatności w Kasie za pośrednictwem karty płatniczej warunkiem nabycia Biletu jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę potwierdzenia zapłaty ceny nabycia.
10. W przypadku Grup Zorganizowanych lub Grup Zorganizowanych Szkolnych płatności za nabyte Bilety należy dokonać w dniu zwiedzania Wystawy lub uczestnictwa w Wydarzeniu,
bądź w terminie uzgodnionym z Art Box Experience.
11. Na życzenie Klienta zgłoszone zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.),
Spółka z tytułu nabycia Biletu wystawi odpowiedni dokument księgowy, w szczególności fakturę VAT lub fakturę
pro forma.
12. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zwiedzania Wystawy wraz z edukatorem.
Rezerwacji zwiedzania z edukatorem należy dokonać z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, umawiając termin wizyty z Art Box Experience. Bezpłatnego odwołania zwiedzania Wystawy z edukatorem można dokonać nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem zwiedzania Wystawy. Opłata za usługę jest należna w przypadku rezygnacji
z usług edukatora dokonanej w terminie późniejszym niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem zwiedzania Wystawy lub w przypadku niestawiennictwa na termin zwiedzania Wystawy.
13. Jeden Bilet uprawnia do udziału w Wystawie lub Wydarzeniu wyłącznie jednego Klienta,
chyba, że z rodzaju nabytego Biletu specjalnego lub promocyjnego wynika inaczej. Bilet uprawnia do udziału w określonej Wystawie lub Wydarzeniu, które ma odbyć się̨ w określonym dniu
i godzinie.
14. Ceny Biletów na poszczególne Wystawy lub Wydarzenia Spółka ustala odrębnie w odniesieniu do każdej Wystawy lub Wydarzenia i udostępnia je Klientom w Cenniku na stronie internetowej www.artboxexperience.com, poprzez Serwis i w Kasie.
15. Obsługa Art Box Experience ma prawo żądać okazania dokumentu uprawniającego Klienta do nabycia Biletu ulgowego, Biletu dla osoby niepełnosprawnej lub seniora. W przypadku odmowy okazania wyżej wymienionych dokumentów, Klient jest zobowiązany do uiszczenia różnicy pomiędzy ceną Biletu normalnego a Biletu ulgowego, Biletu dla osoby niepełnosprawnej lub seniora, bądź Biletu rodzinnego.
16. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta w Serwisie błędnego adresu poczty elektronicznej lub błędnego numeru telefonu, skutkującego opóźnieniem wejścia Klienta na Wystawę lub Wydarzenie oraz koniecznością ręcznego odszukania transakcji zakupu Biletu przez tego Klienta.
17. Klient jest zobowiązany do okazania Biletu na prośbę obsługi Art Box Experience przy wejściu na Wystawę lub Wydarzenie oraz zachowania go przez cały czas trwania Wystawy lub Wydarzenia, jak również do okazania Biletu na każde żądanie obsługi  Art Box Experience.
18. Bilet, który jest nieczytelny lub uszkodzony w taki sposób, że odczytanie danych w nim zawartych nie jest możliwe, może zostać uznany przez obsługę Art Box Experience za nieważny i nie uprawniający do uczestnictwa w Wystawie lub Wydarzeniu.
19. Informacja dotycząca przedziału godzin otwarcia Galerii znajduje się̨ na stronie internetowej www.artboxexperience.com lub w Kasie.

 

§ 5

USTALENIA DOTYCZĄCE GRUP ZORGANIZOWANYCH ORAZ GRUP ZORGANIZOWANYCH SZKOLNYCH

 

1. Grupa Zorganizowana składająca się z osób niepełnoletnich powinna przebywać na terenie Galerii pod opieką co najmniej jednej osoby pełnoletniej będącej opiekunem Grupy Zorganizowanej.
2. W przypadku Grupy Zorganizowanej Szkolnej składającej się z uczniów szkół ponadpodstawowych jeden pełnoletni opiekun powinien przypadać maksymalnie na 15 (piętnastu) uczniów, a w przypadku Grupy Zorganizowanej Szkolnej składającej się z uczniów szkół podstawowych na 10 (dziesięciu) uczniów.
3. Opiekunowie Grupy Zorganizowanej lub Grupy Zorganizowanej Szkolnej ponoszą̨ odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wyrządzone przez nich szkody.
4. Osoba odbierająca Bilety w imieniu Grupy Zorganizowanej lub Grupy Zorganizowanej Szkolnej zobowiązana jest do podania numeru transakcji i okazania potwierdzenia jej opłacenia.
5. Grupy Zorganizowane zwiedzające Wystawę wraz z edukatorem mogą liczyć nie więcej niż:
1) 30 osób – Grupy Zorganizowane Szkolne;
2) 40 osób – inne Grupy Zorganizowane.
6. Wstęp Zorganizowanych Grup Szkolnych możliwy jest wyłącznie pod opieką licencjonowanego przez Art Box Experience przewodnika lub edukatora, ewentualnie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Art Box Experience – bez przewodnika lub edukatora.
7. W przypadku rezerwacji zwiedzania Wystawy z edukatorem, jeśli Grupa Zorganizowana spóźni się więcej niż 15 minut, edukator ma prawo odmówić realizacji usługi bez zwrotu opłaty za oprowadzanie.
8. Art Box Experience ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić Grupę Zorganizowaną, której zachowanie może utrudnić zwiedzanie Wystawy pozostałej publiczności.
 

§ 6

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

1. Klient posiada możliwość nabycia produktów spożywczych lub napojów alkoholowych na terenie Galerii.
2. Napoje alkoholowe nie są sprzedawane osobom nietrzeźwym oraz osobom niepełnoletnim poniżej 18 (osiemnastego) roku życia.
3. Zabronione jest wnoszenie produktów spożywczych lub napojów alkoholowych na teren Wystawy.

 

§ 7

WARSZTATY

 

1. Klient może wziąć udział w warsztatach tematycznych lub innym Wydarzeniu po wcześniejszym zakupie oddzielnego, dedykowanego celowo dla tego Wydarzenia lub warsztatu tematycznego Biletu.
2. Zabronione jest wnoszenie produktów spożywczych, napojów, napojów alkoholowych, a także substancji odurzających na teren Wydarzenia lub warsztatu tematycznego.
3. Zabronione jest spożywanie produktów spożywczych, napojów, napojów alkoholowych, a także substancji odurzających na terenie Wydarzenia lub warsztatu tematycznego.
4. Osoby niepełnoletnie biorące udział w warsztatach tematycznych lub w Wydarzeniu mogą̨ przebywać na terenie Art Box Experience wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Za zachowanie i szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie podczas udziału w warsztatach tematycznych lub w Wydarzeniu odpowiedzialność ponoszą̨ ich rodzice lub opiekunowie.
6. Podczas przebiegu całego warsztatu tematycznego lub Wydarzenia zabronione jest bieganie, dotykanie ekranów, przemieszczanie się i oddalanie od grupy z przyborami dedykowanymi do zrealizowania warsztatu tematycznego lub Wydarzenia.  
7. Podczas przebiegu całego warsztatu tematycznego lub Wydarzenia odpowiedzialność za niepełnoletnich ponoszą ich opiekunowie lub rodzice.
8. Art Box Experience nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione i wyrządzone przez uczestników Wydarzenia lub warsztatu tematycznego.
9. Osoby niepełnoletnie biorące udział w warsztatach tematycznych lub w Wydarzeniu używają narzędzi i produktów przygotowanych do zrealizowania warsztatu tematycznego lub Wydarzenia pod opieką i wyłączną odpowiedzialnością rodziców i opiekunów.

 

§ 8

ZWROT BILETÓW

 

1. Art Box Experience ma prawo odwołać Wystawę lub Wydarzenie bez podania przyczyny. Klientom, którzy zakupili Bilety na odwołaną Wystawę lub Wydarzenie, Spółka zwróci uiszczoną cenę za Bilet w Kasie, bądź za pośrednictwem Serwisu.
2. Spółka informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczeniu usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
3. W przypadku zwrotu Biletów w związku § 8 pkt 1 Regulaminu z nabytych za pośrednictwem Kasy, celem otrzymania zwrotu uiszczonej ceny Klient powinien:
1) zgłosić się̨ do Kasy,
2) podać numer identyfikatora transakcji zakupionego Biletu,
3) okazać dowód nabycia Biletu.
4. W przypadku zwrotu Biletów nabytych za pośrednictwem Serwisu, zasady i sposób zwrotu uregulowano w regulaminie Serwisu dostępnym na stronie internetowej Serwisu, w którym dokonano zakupu.
5. W przypadku zwrotu Biletów w związku § 8 pkt 1 Regulaminu nabytych przez Grupę Zorganizowaną lub Grupę Zorganizowaną Szkolną, celem otrzymania zwrotu uiszczonej ceny Klient powinien:
1) zgłosić się do Kasy lub zgłosić żądanie zwrotu pod adresem poczty elektronicznej: edukacja@artboxexperience.com lub info@artboxexperience.com,
2) podać numer identyfikatora transakcji zakupionego Biletu.
6. Zaproszenia nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
7. W przypadku zwrotu Biletów zakupionych z zastosowaniem innego niż Zaproszenie kuponu lub vouchera, kupony lub vouchery nie podlegają zwrotowi i nie ma możliwości ich ponownego użycia.
8. Wymiana Biletu na inny termin Wystawy lub Wydarzenia jest możliwa w następujących sytuacjach:
1) Wystawa lub Wydarzenie nie odbędzie się z winy Spółki,
2) W przypadku Klientów innych niż Grupy Zorganizowane lub Grupy Zorganizowane Szkolne – jeżeli żądanie zmiany terminu zostanie zgłoszone w Kasie przynajmniej 48 (czterdzieści osiem)  godzin przed datą i godziną wizyty figurującą na Bilecie;
3) W przypadku Grup Zorganizowanych lub Grup Zorganizowanych Szkolnych – jeżeli żądanie zmiany terminu zostanie zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@artboxexperience.com (w przypadku Grup Zorganizowanych Szkolnych) lub info@artboxexperience.com (w przypadku Grup Zorganizowanych) w terminie 7 (siedmiu) dni przed datą wizyty figurującą na Bilecie.

§ 9

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ

 

1. Reklamacje dotyczące Wystaw lub Wydarzeń, bądź Biletów oferowanych przez Spółkę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@artboxexperience.com.
2. Reklamacje dotyczące Biletów i płatności online dokonywanych za pośrednictwem Serwisu należy składać zgodnie z regulaminem Serwisu.
3. Reklamacje dotyczące zakupu Biletów i płatności online dokonywanych za pośrednictwem Serwisu są obsługiwane przez operatora Serwisu, na zasadach określonych w regulaminie Serwisu, za pośrednictwem którego dokonano zakupu..
4. Reklamacja powinna zawierać:
1) dane Klienta wraz z adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej,
2) datę uczestnictwa w Wystawie lub Wydarzeniu lub datę nabycia Biletu,
3) opis przedmiotu reklamacji.
5. Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację pisemnie na wskazany adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania, jednakże termin ten może ulec wydłużeniu w wyjątkowych sytuacjach.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę zobowiązań wynikających z umowy lub Regulaminu, Spółka jest zobowiązana do naprawnienia szkody wyrządzonej Klientowi, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,
za które Spółka odpowiedzialności nie ponosi.

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1. Spółka niniejszym informuje, że Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych (do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny dla Spółki lub Klienta. Niniejsza informacja nie stanowi zobowiązania Spółki do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporów.

 

§ 11

MONITORING I BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Spółka informuje, że teren Galerii jest monitorowany.
2. Monitoring jest prowadzony w celu oraz zapewnienia bezpieczeństwa Klientów, obsługi Galerii, ochrony mienia, a także w celu ewentualnego ustalenia odpowiedzialności, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Klient kupując Bilet wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku za pomocą kamer takiego monitoringu.
3. Nagrania są przechowywane przez okres 20 (dwudziestu) dni od daty ich zarejestrowania.
4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestrowaniem wizerunku przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego odbywa się na zasadach określonych w odrębnym dokumencie.

§ 12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Spółka oświadcza, że przepisy prawa – tak RODO, jak i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) upoważniają Spółkę do przetwarzania danych osobowych Klientów.
2. Administratorem danych osobowych jest Art Box Experience. Kontakt do Spółki w związku
z przetwarzaniem danych osobowych pod numerem telefonu: +48 511 228 779 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: marta@artboxexperience.com.
3. Spółka informuje, że:
1) przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
dane kontaktowe  (numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
2) Spółka może żądać podania innych danych osobowych niż określone w punkcie 1) powyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa;
3) udostępnienie Spółce danych osobowych następuje w formie oświadczenia Klienta lub pozyskania danych osobowych w czasie wykonywania umowy;
4) zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych stanowi ich przetwarzanie;
5) dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, tj. umożliwienia uczestnictwa Klienta w Wystawie lub Wydarzeniu. Podanie danych osobowych jest:
a) niezbędne do złożenia zamówienia na Bilety – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń;  wewnętrzne potrzeby Spółki – księgowość, sprawozdawczość) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
6) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z punktu 1) powyżej  jest niezbędne
w celu złożenia zamówienia na Bilety. Podanie innych danych osobowych (na podstawie zgody Klienta) jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a
także przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie zamówień i płatności;
8) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez Spółkę pracowników lub stałych współpracowników Spółki na potrzeby wykonania umowy.
Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy;
9) dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
a) dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zawieranie umów z Klientami oraz zarządzanie organizacją Spółki,
b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
c) innym podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych,

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji.

10) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty takie mogą znajdować się  w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W powyższym wypadku Spółka zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu  EU – U.S. Data Privacy Framework lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
11) Dane osobowe  nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
12) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. f RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
13) Klient ma następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych,
e) prawo przenoszenia danych osobowych,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 27 czerwca 2023 r.
2. Regulamin jest dostępny na terenie Galerii oraz na stronie internetowej: www.artboxexperience.com.
3. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
4. Spółka zastrzega sobie prawo uregulowania zasad organizacji poszczególnych Wystaw lub Wydarzeń́ w odrębnych regulaminach. Powyższe dotyczy również zasad obowiązujących w Galerii w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
w szczególności w związku z pandemią COVID-19.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
6. Wszelkie spory wynikające lub mogące powstać w związku z Regulaminem będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.